Odbor financí a správy majetku

 • sestavování rozpočtu a dohled nad jeho plněním
 • vedení účetnictví
 • bankovní operace
 • komunální a bytové služby
 • místní poplatky
 • pokladna
 • bytové hospodářství

Finance a rozpočet 

Samostatná působnost 

 1. Sestavuje a předkládá k projednání samosprávným orgánům městského obvodu (se zahrnutím návrhů jednotlivých odborů) návrh rozpočtu městského obvodu. 
 2. Připravuje, sleduje a hodnotí čerpání rozpočtu a provádí cyklické rozbory finančního hospodaření. 
 3. Sestavuje a předkládá návrh závěrečného účtu. Provádí finanční vypořádání s rozpočtem města po ukončení fiskálního období. 
 4. Zpracovává podklady pro úvěry. 
 5. Sleduje tvorbu finančních zdrojů, zejména daní a poplatků. 
 6. Zabezpečuje v plném rozsahu styk s bankovními ústavy. 
 7. Kontroluje dodržování ustanovení § 15 odst.1 písm.a) a písm.f) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 
 8. Centrálně eviduje pohledávky z titulu rozpočtových příjmů a zajišťuje jejich vymáhání. 
 9. Vede pokladní agendu, včetně výplaty mezd, odměn a dávek sociální péče. 
 10. V rámci úřadu provádí kontrolu dodržování vnitřní směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů, schválenou dne 5.1.1993, ve znění pozdějších předpisů. 
 11. Zajišťuje správné a včasné kontace hospodářských operací a vedení účetnictví městského obvodu, dle platné účtové osnovy. 
 12. Realizuje a eviduje plnění daňových povinností obvodu dle platných předpisů. 
 13. Plní úkoly související s poskytováním půjček a úvěrů z fondů na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů a zajišťuje kontrolu plnění podmínek uzavřených smluv, ze sociálního fondu, na překlenutí tíživé soc. situace, půjček na odstranění škod po živelných pohromách. 
 14. Vede účetní, operativní a další evidenci majetku svěřeného městskému obvodu. Při této činnosti spolupracuje s odborem stavebně správním. 
 15. Sjednává pojištění osob a majetku a prostřednictvím pojišťovny vyřizuje pojistné události při škodách na majetku a zdraví osob vč. kontroly úhrady pojistného plnění pojišťovnou. 
 16. Vede evidenci hospodářských prostředků, provádí inventarizaci majetku ve správě městského obvodu a jeho zařízení, včetně vyřazení z užívání. Při této činnosti spolupracuje s odborem stavebně správním. 
 17. Vybírá příspěvky na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školní družiny od rodičů nebo jiných zákonných zástupců a vede o nich evidenci. 
 18. Vybírá poplatky za pronájem hrobových míst a vede o nich evidenci. 

Přenesená působnost 

 1. Vybírá místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou poplatků za komunální odpad. Vede o nich evidenci. 
 2. Vybírá správní poplatky podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Doprava a silniční hospodářství 

Samostatná působnost 

 1. Navrhuje samosprávným orgánům městského obvodu zřízení a zrušení příspěvkových organizací a organizačních složek městského obvodu k plnění úkolů v bodech 1.4.2.2 a 1.4.2.3. 
 2. Zajišťuje v souladu se zvláštními předpisy správu místních komunikací III. a IV. třídy včetně jejich součástí a příslušenství, s výjimkou mostních objektů (§ 12 odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích), a s výjimkou veřejného osvětlení a světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu. 
 3. Zajišťuje u silnic I. až III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy správu přilehlých chodníků, chodníků pod podloubím, cyklistických stezek, veřejných parkovišť a obratišť, podchodů a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce s výjimkou světelně signalizačních zařízení sloužících k řízení provozu; součástí této správy je také zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací včetně součástí. 
 4. Připravuje podklady pro vydání stanoviska samosprávných orgánů městského obvodu k uzavírkám a objížďkám podle zákona o pozemních komunikací. 
 5. Připravuje podklady pro vydání stanoviska samosprávných orgánů městského obvodu k umístění trolejbusových a tramvajových zastávek, a podle zvláštního zákona k umístění autobusových zastávek. 
 6. Navrhuje samosprávným orgánům městského obvodu zřízení a zajišťuje údržbu autobusových a trolejbusových zastávek veřejné linkové osobní dopravy a zajišťuje jejich vybavení čekárnami pro cestující. 
 7. Připravuje podklady pro vydání stanoviska, návrhů a podnětů samosprávných orgánů městského obvodu k provozu hromadné dopravy. 
 8. Vede agendu zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na svém úseku. 

Komunální a bytové služby 

Samostatná působnost 

 1. Zajišťuje technickou správu nemovitého majetku, tj. nebytových prostor, bytových domů, školských zařízení a služebních bytů ve správě městského obvodu. 
 2. Připravuje návrhy zásad hospodaření s byty ve správě městského obvodu a návrhy koncepce bytové politiky ke schválení v samosprávných orgánech městského obvodu. 
 3. Plní úkoly související s prodejem bytů a bytových domů v rozsahu svěřeném městskému obvodu. 
 4. Ve spolupráci s odborem stavebně správním koordinuje údržbu a modernizaci bytového fondu ve správě městského obvodu. 
 5. Prověřuje uplatňování právních předpisů v návaznosti na realizaci bytové politiky. 
 6. Přijímá žádosti o pronájmy bytů. 
 7. Navrhuje a kontroluje účelné používání rozpočtových prostředků na údržbu a opravy domovního a bytového fondu ve správě městského obvodu, včetně kontroly kvality a rozsahu realizovaných zakázek. 
 8. Na výzvu soudu se účastní výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (nebytového prostoru) dle občanského soudního řádu. 
 9. Zajišťuje pohřby zemřelých, jejichž tělo bylo nalezeno nebo vyloženo z dopravního prostředku na území městského obvodu, nebo osob na tomto území zemřelých, jejichž pohřeb nikdo neobstaral. 
 10. Zajišťuje správu, údržbu a rozvoj veřejné zeleně, veřejných prostranství a hřbitova ve správě městského obvodu. 
 11. Plní úkoly související s uzavíráním nájemních smluv na hrobová místa. Uzavřené smlouvy eviduje a archivuje. 
 12. Vede agendu zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na svém úseku. 
 13. V rozsahu spravovaného území plní povinnosti a oprávnění správce drobných vodních toků. 
 14. Zajišťuje v souladu s pravidly stanovenými radou města označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy. Připravuje návrhy na pojmenování či přejmenování ulic a jiných veřejných prostranství. 

Přenesená působnost 

 1. Připravuje podklady pro udělení předchozího souhlasu městského obvodu k výpovědi z nájmu, který vznikl z práva užívání nebytových prostor podle předpisů platných před účinností zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, u nájmů uvedených v § 15 odst. 2 citovaného zákona.

Kontakty