Odbor stavebně správní

 • stavební úřad
 • silniční správní úřad
 • zemědělství
 • rybářství
 • myslivost a veterinární péče
 • vodní hospodářství
 • životní prostředí
 • majetkoprávní
 • investiční výstavba
 • doprava a silniční hospodářství
 • povolení kácení a ořezy stromů

Stavební úřad

Samostatná působnost

 1. Vypracovává a předkládá příslušným orgánům městského obvodu a města iniciativní náměty a studie obnovy a rozvoje městského obvodu v rámci územně plánovací dokumentace.
 2. Připravuje podklady pro vydání stanoviska samosprávných orgánů městského obvodu k územnímu plánu, regulačnímu plánu a programu rozvoje města.
 3. Připravuje podklady pro vydání stanoviska samosprávných orgánů městského obvodu ke stavbám nebo jiným opatřením, mají-li se uskutečnit na území městského obvodu.
 4. U staveb, které jsou územním plánem města definovány v daném území jako přípustné nebo výjimečně přípustné, připravují podklady pro vydání stanoviska samosprávných orgánů městského obvodu k přípustnosti podle regulativů územního plánu.
 5. Připravuje návrhy na změnu správních hranic obvodu.
 6. Vede přehled všech územních změn včetně mapových podkladů, podílí se na aktualizaci datové základny programových úloh "ISEN" a "GISMO" a obdobných.
 7. Plní úkoly svěřené zákonem o obcích při označování domů čísly evidenčními, popisnými a orientačními v souladu s pravidly vydanými radou města.

Přenesená působnost

 1. Vykonává působnost a pravomoc příslušející v plném rozsahu obecným stavebním úřadům podle stavebního zákona, s omezeními dle Statutu města Ostravy.
 2. Vydává územní rozhodnutí pro umístění jednoduchých staveb, jejich změn (při zachování charakteru jednoduché stavby), pokud stavební úřad města Ostravy nestanoví jinak.
 3. Vydává územní rozhodnutí o využití území do výměry 1 ha celkové plochy, která je předmětem řízení.
 4. Vydává územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků do výměry 1 ha celkové výměry plochy pozemku určené k oddělení či scelení.
 5. Vykonává státní stavební dohled souběžně se stavebním úřadem města.
 6. Plní úkoly o státní památkové péči.
 7. Plní úkoly svěřené obecným stavebním úřadům zvláštními zákony.

Silniční správní úřad

Přenesená působnost

 1. Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 2. Stanovuje dopravní značení podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, ve věcech místních komunikací III. a IV. třídy.
 3. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona, o pozemních komunikacích.

Zemědělství, rybářství, myslivost a veterinární péče

Přenesená působnost

 1. Poskytuje součinnost Českému statistickému úřadu nebo Ministerstvu zemědělství při zemědělských soupisech.
 2. Plní úkoly podle o veterinární péči.
 3. Podle zákona o rostlinolékařské péči:
  1. Vyhlašuje začátek leteckého ošetřování porostů způsobem stanoveným prováděcím předpisem k tomuto zákonu.
  2. Přijímá od chovatelů včel oznámení údajů týkajících se stanovišť včelstev a hromadného letu včel.
  3. Přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení.
 4. Vydává rybářské lístky.
 5. Vykonává veškerou státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání příslušející obci.
 6. Přijímá od myslivecké stráže oznámení podle zákona o myslivosti.
 7. Plní úkoly podle § 19 odst. 9 písm. c) zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Vydává a odebírá lovecké lístky podle zákona o myslivosti.
 9. Plní úkoly podle § 27 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vodní hospodářství

Přenesená působnost

 1. Zabezpečuje činnost povodňové komise městského obvodu, zřízené podle vodního zákona.
 2. Upravuje, omezuje, popř. zakazuje podle § 6 odst. 4 vodního zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranici.
 3. Vykonává vodoprávní dozor nad obecným nakládáním povrchových vod a ukládají opatření k odstranění závad zjištěných při tomto dozoru.
 4. Rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích na území městského obvodu, pokud městský obvod není provozovatelem.
 5. Ukládá rozhodnutím podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
 6. Povoluje odstranění stavby septiku občanům, pokud realizují povinnost vyplývající z ustanovení § 18 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Životní prostředí

Samostatná působnost

 1. Zajišťuje úkoly tvorby a ochrany životního prostředí v samosprávné působnosti obvodu, připravuje k projednání v jeho orgánech podklady, především vyplývající z ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, z problematiky likvidace komunálních odpadů a nepovolených skládek, aj.

Přenesená působnost

 1. Plní úkoly podle zákona o odpadech.
 2. Povoluje kácení a ořezy dřevin.

Majetkoprávní

Samostatná působnost

 1. Plní úkoly související s uzavíráním smluv dle občanského a obchodního zákoníku, včetně smluv nepojmenovaných, zakládajících závazkové vztahy městského obvodu a dalších osob, v rozsahu svěřeném městskému obvodu. Uzavřené smlouvy eviduje a archivuje, ve spolupráci s odborem financí a správy majetku sleduje úhradu pohledávek a závazků, vyplývajících ze smluvních vztahů.
 2. Na výzvu soudu se účastní výkonu rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
 3. Vede agendu zadávání veřejných zakázek na svém úseku.
 4. Vede evidenci nemovitostí svěřených městskému obvodu.
 5. Zajišťuje veškeré náležitosti spojené s prováděním majetkových úkonů svěřených městskému obvodu.
 6. Zajišťuje zveřejňování záměrů městského obvodu pronajmout nemovitosti, s výjimkou pronájmu bytů a hrobových míst.
 7. Připravuje podklady pro vydání stanoviska samosprávných orgánů městského obvodu ke vstupu, umístění stavby, zařízení nebo věci na nemovitosti svěřené městskému obvodu.

Investiční výstavba

Samostatná působnost

 1. Plní úkoly související s přípravou a realizací staveb, jejichž investorem je městský obvod.
 2. Vede agendu zadávání veřejných zakázek na svém úseku.

Kontakty