Stránky

Naučná stezka

Všechny tabule nové naučné stezky, která vede Hrabovou, najdete i v elektronické podobě. Nemusíte si jednotlivé tabule fotit, ale jsou ke stažení zde:

Dotační program 2021

Program na poskytování dotací z rozpočtu MOb Hrabová pro rok 2021. Termín pro podání žádostí je od 30.10. 2020 do 1.12. 2020.

Komise mediální

Mediální komise se schází zhruba každé dva měsíce, dle potřeby i častěji. Hlavní náplní jsou především návrhy témat pro Hrabovské listy, které pak zpracovává šéfredaktor Mgr. Petr Žižka a o grafickou úpravu se stará …

Vyhlášky a nařízení

Dle platné právní úpravy [ustanovení § 134 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích] městské obvody nemají samostatnou normotvornou působnost; podzákonné právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) vydává …

SMS InfoKanál Hrabová.Info

InfoKanál Hrabová.Info slouží k informování občanů o aktuálním dění v naší obci. Zřizovatelem a provozovatelem InfoKanálu Hrabová.Info je zastupitel Ing. Radomír Orkáč.

Místní poplatek ze psů

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že místní poplatek ze psů je splatný k 31. 3. 2020 a v těchto dnech se upřednostňuje bezhotovostní platba na bankovní účet úřadu.

Czech Point

Czech POINT – Český P odací O věřovací I nformační N árodní T erminál je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou, jehož cílem je zredukovat byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Lze z něj získat a …

Hrabová získala dotaci na pořízení kompostérů

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Ostrava - městském obvodu Hrabová.

Komise letopisecká

Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová se zabývá oblastí šířeji koncipované hrabovské historie. V rámci statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová zajišťuje naplňování zákona o kronikách obcí č. …

Hřbitov

Provozovatelem veřejného pohřebiště v Ostravě – Hrabové je Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, který má ve své správě cca 1487 hrobových míst a 60 kolumbárních schránek. Provozování veřejného pohřebiště je …

Dotační program 2020

Účel dotace Dotační program je určen pro právnické, příp. fyzické osoby, které působí na území městského obvodu Hrabová v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a …

Strategický plán rozvoje

Pracovní skupinou při ÚMOb byl ve volebním období 2014-2018 zpracován strategický plán rozvoje městského obvodu a byl schválen na zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová 24.9.2018.

Mateřská škola „Klubíčko“

Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole) Název školy dle rejstříku: Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava–Hrabová, Příborská 28 Adresa mateřské školy: Příborská 28, Ostrava–Hrabová, 720 00 …

Základní škola

Název: Základní škola, Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Radek Pollo Zástupce: Mgr. Věra Kozubová Zařazení: Základní škola byla zařazena do sítě škol dne 1. 1. …

Seznam organizací zřízených MOb Hrabová

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjekt

Komise povodňová

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje ve smyslu § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a čl. 20 písm.b), odst.1 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, kterou …

Komise pro občanské záležitosti

Činnost komise pro občanské záležitosti si klade za cíl především podílet se na organizační přípravě a zabezpečení průběhu akcí:

Komise zdravotní

Na 25. jednání rady MOb Ostrava – Hrabová dne 27.11. 2019 byla usnesením č. 25/670 ustanovena Zdravotnická komise jako poradní orgán rady s účinností od 1.1. 2020. Předsedou komise byl jmenován zastupitel MUDr. …

Komise kulturní

Činnost kulturní komise si klade za cíl především podporu kulturních aktivit v naší obci, podílet se na organizační přípravě a zabezpečení průběhu tradičních kulturních a společenských akcí: …

Komise pro děti a mládež

Zabýváme se volno časovými aktivitami pro děti bez rozdílu věku. Naše akce jsou rozděleny na sportovní, společenské a částečně vzdělávací. Nemalý podíl naší činnosti je pořádání zimních sportovních zájezdů a podzimního …

Komise bytová

Bytová komise kontroluje přidělování nájemních bytů a plní úkoly předepsané příslušnou směrnicí, to je „Zásady pro pronájem bytů svěřených do správy obvodu Hrabová“. Kontakt: [email protected]

Příjem žádostí a dalších podání

Osobně nebo písemně na podatelně ÚMOb Hrabová, 1. patro, č.dv. 8 nebo na adrese elektronické podatelny: Adresa elektronické podatelny: [email protected]

Žádosti o informace

Evidence žádostí a odpovědí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 8.2 Rozpočet

DIČ

CZ00845451

IČO

00845451

Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1644935359, kód banky: 0800

Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa oficiální Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová Bažanova 174/4 Hrabová 720 00 Ostrava 20 4.2 Adresa úřadovny pro osobní …

Organizační struktura

odkaz na organizační strukturu

Název

Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění …

Přehled ředitelů hrabovské školy

V přehledu jsou uvedeni všichni ředitelé a jejich ekvivalenty (správci školy, nadučitelé, řídící učitelé) působící v hrabovské základní (triviální, obecné, národní, střední, základní devítileté) škole.

Přehled členů zastupitelstva

V přehledu jsou uvedeni všichni členové Zastupitelstva městského obvodu Hrabová od vzniku statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová dne 24. listopadu 1990 do současnosti. U členů zastupitelstva je uváděna …

Přehled hrabovských starostů

V přehledu jsou uvedeni všichni známí hrabovští starostové, respektive jejich ekvivalenty v rámci nejnižšího stupně místní samosprávy.

Základní údaje

Ostravský městský obvod Hrabová se nalézá na dolním toku řeky Ostravice v prostoru severovýchodní Moravy. Hrabová byla jako středně velká zemědělská ves založena pravděpodobně již někdy během první poloviny 13. století. …

Kdysi se jí říkalo Berlín, dnes kolonii známe pod názvem Šídlovec

Kolonii Šídlovec najdete v oblasti Ostravy-Hrabové. Funkcionalistické bytové domy stojí na místě někdejšího rybníku stejného jména.